Finanszírozási összefoglaló

Szerződések, szabályzatok

Letölthető anyagok

Akciók

 • Csökkentett előlegek:
  • új haszongépjármű 0% + teljes Áfa zártvégű pénzügyi lízing esetén
  • új haszongépjármű 10% + Áfa nyíltvégű pénzügyi lízing esetén
  • használt hasszongépjármű 5% + teljes Áfa induló dijjal zártvégű pénzügyi lízing esetén
 • beépitett Casco biztositás
 • ingyenes import előfinanszirozás
 • 10 évnél idősebb járművek finanszirozása

tovább »

 

Szerződések, szabályzatok

Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről:
Megnevezés, cím, telefonszám/fax :
mint megbízó (továbbiakban: megbízó),

másrészről
a Forgó és Társa Kft. (9028. Győr, Tárogató út 81/b), mint megbízott (továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

 1. A megbízónak tudomása van arról, hogy a megbízott tevékenységi körébe tartozik valamely dolog, szolgáltatás, vállalkozási jellegű szolgáltatás finanszírozási lehetőségeinek magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások számára történő elemzése, a finanszírozást nyújtó pénzügyi vállalkozások konstrukcióiról való tájékoztatás adása, valamint a finanszírozás megszerzésében tanácsadással, adminisztratív munkavégzéssel történő közreműködés, a mellékelt "Szabályzat" által megadott kereteken belül.

 2. A megbízó A) lízing, B) bérlet C) áruhitel megszerzéséhez kíván gazdasági tanácsadói segítséget igénybe venni.

 3. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt cél elérése érdekében a szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységet a jelen szerződésben és a mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint kifejtse. A megbízott a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a jó gazda gondosságával jár el, de eredménykötelem nem terheli.

 4. A megbízó által megcélzott finanszírozási forma pénzügyi lízing, vagy áruhitel.

 5. A megbízottat a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységének a megbízó jelen szerződés 2. pontjában megjelölt céljának elérése érdekében történő munkájáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj összege a jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak figyelembe vételével a megítélt pénzügyi támogatás nettó értékének ?.. azaz ?.. százaléka, amely összeg megfizetése a vállalkozás alapjául szolgáló finanszírozási összeg tényleges átvétele napjával válik esedékessé. A megbízott külön megállapodás alapján kérheti a megbízási díj terhére költségelőleg címén ?.. forintra rúgó előleg megfizetését a megbízási szerződés aláírásával megegyező esedékesség mellett.

 6. A megbízó a megbízott tevékenységének kifejtéséhez szükséges adatokat köteles a megbízott rendelkezésére bocsátani, valamint a szükséges dokumentumokat neki átadni.

 7. A megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat, valamint az átvett dokumentumokat és egyéb iratokat köteles titkosan kezelni.

 8. A jelen megbízási szerződés mellékletét képező Szabályzatot a megbízó a megbízott képviselőjétől átvette, annak tartalmát teljes mértékben megismerte.

 9. A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

 10. A megbízott ezennel kijelenti, a megbízó pedig tudomásul veszi, hogy a megbízó megbízásának csak olyan mértékig tesz eleget, mely nem ütközik az 1996. évi CXII. Törvény pénzintézeti tevékenységet szabályozó egyetlen előírásába sem.

 11. A felek a jelen szerződést elolvasták és tartalmának együttes értelmezését követően, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 
 
 
 


Forgó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Tel.: (00-36) 96/519-180 - Fax: (00-36) 96/519-181 - Mobil: (00-36) 30/2277-409
Web: http://www.forgo.hu - Email: info@forgo.hu